Hero

  • محیط زیست

    معضلات صنعت کشاورزی با چالش تغذیه جمعیت روزافزون جهان روبرو است که تخمین زده می شود تا سال 2050 به 9.1 میلیارد نفر برسد.